Održana dvodnevna radionica o reformi u sektoru vodnih usluga

15. Jun 2023.

Snabdevanje kvalitetnom i ispravnom vodom za piće jedna je od važnih usluga koje javna komunalna preduzeća (JKP) u Srbiji pružaju. Međutim, vodne usluge nisu adekvatno odvojene od drugih komunalnih usluga niu organizacionom ni u računovodstvenom smislu.Veliki broj multi-sektorskih preduzeća koja pružaju veći broj komunalnih usluga nisu specijalizovana a sadašnja pokrivenost uslugama centralizovanog vodosnabdevanja na nacionalnom nivou je oko 85%.

Ovo su neki od ključnih nalaza iz izveštaja o stanju vodnih komunalnih usluga u Srbiji koji je urađen u ovkiru aktivnosti projekta „EU podrška reformama u sektoru voda“. Izveštaj je zajedno sa rezultatima i preporukama projekta predstavljen na dvodnevnoj radionici o reformi u sektoru vodnih usluga koja je održana u Beogradu 14. i 15. juna 2023.

Pored izveštaja koji je pripremljen u skladu sa primenom EU politika koje se odnose na vodu (Ovirna direktiva o vodama (WFD), Direktiva o kvalitetu vode za piće (DWD), Direktiva o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD), urađeno je i detaljno istraživanje JKP iz 20 lokalnih samouprava u Srbiji koje obuhvata podatke i analize operativno, tehničkog, institucionalnog i finansijskog poslovanja, čime je pokriveno 20% stanovništva Srbije. Preporuke za unapređenje rada 20 JKP navedene u  izveštaju pripremljene su u skladu su sa iskustvima EU u održivom obezbeđivanju vodnih usluga kao i sa nacionalnim izveštajima o stanju u sektoru voda.

Radionici su prisustvovali predstavnici JKP iz mnogih gradova u Srbiji, predstavnici resornih ministarstava i institucija, međunarodnih organizacija i projekata koji se bave poboljšanjem stanja sektora vodnih usluga.

Tokom prvog dana radionice članovima radne grupe, koja je formirana u okviru projekta, predstavljeni su poslovno planiranje i indikatori učinka za pilot JKP, sa IT alatom za obračun tarifa. Drugog dana radionice prisutnima su predstavljeni najznačajniji nalazi i dosadašnji rezultati projekta. Uvodna izlaganja održali su Marta Mihailović, samostalni savetnik iz Republičke Direkcije za vode i Antoan Avinjon, program menadžer iz Delegacije EU u Srbiji.

Marta Mihailović istakla je da je Vlada Srbije usvojila Plan upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2027. godine koji predstavlja ključni dokument u procesu upravljanja vodama, a za cilj ima dostizanje dobrog statusa svih voda u skladu sa principima Okvirne direktive o vodama.

Antoan Avinjon podsetio je da pomoć EU, kroz projekte koje finansira, usmerena da pomogne Srbiji da dostigne EU standarde u sektoru voda.

U nastavku radionice, eksperti na projektu predstavili su procenu usluga sektora voda u Republici Srbiji, preporuku za razdvajanje i regionalizaciju usluga, tarifnu metodologiju i regulatorno telo u sektoru, kao i naredne korake u procesu reformi.

Model za uspostavljanje regulatornog tela kao i način podrške obrazovanju institucionalnog regulatora, koji donosi metodologiju za utvrđivanje tarifa i kontroliše proceduru uspostavljanja tarifa, a razvijen je tokom projektnih aktivnosti, izazvao je veliko interesovanje prisutnih. Eksperti na projektu naglasili su da projekat u ovom trenutku prirema samo predloge i smernice kako da se reforma sprovode, te da dalji tok reforme ostaje na nadležnim institucijama.

Projektne aktivnosti biće nastavljene i u narednom periodu u saradnji sa glavnim institucijama - korisnicima projekta čime se pruža podrška nastavku refome u sektora voda.