Održana druga dvodnevna radionica o reformi sektora vodnih komunalnih usluga

8. Decembar 2023.

Vodne komunalne usluge i infrastruktura su od ključnog značaja za zaštitu životne sredine, kvalitet života građana, kao i razvoj turizma i drugih privrednih delatnosti u opštinama i gradovima Republike Srbije.

Važan preduslov za postizanje i održivost njihovog kvaliteta je uspostavljanje sistema za regulaciju cena i kvaliteta vodnih komunalnih usluga. Na taj način bi bilo obezbeđeno da građani i privreda plaćaju transparentno obračunate naknade za usluge koje zaista dobijaju, istovremeno omogućavajući uslove za organizacioni i tehnički razvoj komunalnih preduzeća uz pun povrat troškova i primenu principa „korisnik plaća“ i „zagađivač plaća“.

Uspostavljanje takvog sistema u Republici Srbiji i stvaranje uslova za osnivanje Agencije za regulaciju cena vodnih komunalnih usluga je jedan od najvažnijih ciljeva projekta „EU podrška reformama u sektoru voda“.

Tokom dvodnevne radionice koja je održana 6. i 7. decembra, više od 70 predstavnika javnih komunalnih preduzeća, lokalnih samouprava, republičkih i pokrajinskih institucija, tehničkih i drugih udruženja, kao i medjunarodnih institucija, je razmatralo predložena rešenja i mere za uspostavljanje regulatorne agencije i sveobuhvatnu reformu sistema vodnih komunalnih usluga.

U toku uvodnih izlaganja, učesnike je pozdravila gospođa Maja Grbić, v.d. direktorke Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Maja Grbić je istakla da je ovaj projekat izuzetno značajan, ne samo zbog izrade korisnih dokumenata, već i zbog analize i sagledavanja nedostataka i izazova koje je neophodno prevazići na putu ka uspostavljanju adekvatnih tarifnih politika i regulacije sektora voda.


Učesnicima se obration i gospodin Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Nikola Bertolini je istakao da je za reformu neophodan zajednički rad svih zainteresovanih strana, kao i da reforma predstavlja dugoročan napor, te da se aktivnosti u unapređenju sektora vodnih usluga moraju nastaviti i u budućnosti.


Tokom prvog dana radionice predstavljene su projektne aktivnosti i najznačajniji rezultati u prethodnom periodu, dok su drugog dana sledile detaljnije tehničke diskusije o pravnim i finansijsko-ekonomskim aspektima reforme. Tom prilikom je predstavljen i očekivani uticaj nove tarifne metodologije na cene vodnih komunalnih usluga i finansijsko poslovanje komunalnih preduzeća, kao i konkretne preporuke za unapređenje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti.

EU podrška reformama u sektoru voda“ finansira Evropska unija, a sprovodi Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva finansija. Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode.